Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig.

Lämna medborgarförslag (Självbetjäningssida)

Rösta på inkomna medborgarförslag (Självbetjäningssida)

Du kan lägga en röst per förslag. Trelleborgs kommun har valt ett enkelt och öppet röstningsförfarande för att underlätta för alla. Om detta missbrukas kan ID-kontroll komma att införas.

Förslagen överlämnas till kommunfullmäktige

Ett medborgarförslag som efter 30 dagar fått 50 röster eller fler anmäls till kommunfullmäktige som överlämnar ärendet för vidare hantering till kommunledningsförvaltningen. Du inbjuds att närvara vid det sammanträde då ditt förslag behandlas.

Ett medborgarförslag som efter 30 dagar fått färre än 50 röster lämnas utan åtgärd.

Handläggningstiden för ett medborgarförslag varierar. Beslut ska i vart fall fattas inom ett år från det att medborgarförslaget kom in till kommunen.

Förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen kan besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Var konstruktiv och uppge ditt för- och efternamn

Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Du måste bland annat uppge ditt för- och efternamn samt en kontaktadress dit det går att skicka återkoppling kring förslaget.

Medborgarförslagen ska vara konkreta och neutrala. Tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton. Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras.

Det går bra att bifoga bilder, filmer och dokument.

Ditt förslag blir en allmän handling

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot en enskild person, som till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd. Personuppgifter får inte heller förekomma i själva förslaget. När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling. Det innebär att alla har rätt att läsa ditt förslag.

Ditt medborgarförslag publiceras så snart det har granskats. Om det inte blir godkänt kontaktar vi dig på det sätt som du har valt att bli kontaktad på; via e-post, telefon eller brev och ger en förklaring till detta. Anledningar till att ditt förslag inte publiceras kan vara att:

  • Förslaget är mer av en fråga eller en synpunkt. Det skickas då direkt vidare till berörd förvaltning.
  • Det pågår en parallell process i kommunen eller en rättsprocess.
  • Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste 12 månaderna.
  • Förslaget bryter mot någon lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget rör en fråga som hanteras av till exempel riksdagen, en statlig myndighet eller ett statligt verk och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget handlar om kommunens interna organisation eller personalfrågor