Allemansrätten

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Den ger oss frihet att vistas ute i naturen, men kräver också ansvar och gott omdöme av oss så att vi inte skadar djurliv och naturen samt att vi visar hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.

Allemansrätten är inskriven i grundlagen. Allemansrätten i sig är ingen lag men den omges av lagar som reglerar vad som är tillåtet. I de lokala föreskrifterna kan det finnas inskränkningar i allemansrätten. Du är själv skyldig att ta reda på vad som gäller! Polisen samt kommunen kan besvara frågor om vad som gäller.

Skyddade områden

Särskilda regler gäller för de områden som skyddas med stöd av miljöbalken. Dessa regler kan göra inskränkningar i allemansrätten. Vanligt är att det råder förbud mot till exempel eldning, tältning, båtförtöjning eller att ha hunden lösspringande utan koppel.

Gående

Det är förbjudet att passera över tomt. Som tomt räknas det område närmast bostadshus. Några regler för minsta avstånd finns inte utan det är risken att störa de boende som avgör hur nära man kan passera ett hus.

Det är även förbjudet att gå i planteringar även om man inte skadar dessa.

Växande grödor och skogsplanteringar med späda plantor är förbjudet område eftersom det finns påtaglig risk för skador.

På golfbaneområden utanför green och tee är det tillåtet att vara när det inte pågår spel.

När marken är frusen och snötäckt är det inget som hindrar att man går eller åker skidor över åkermark.

Cykling

Det är inte tillåtet att cykla över tomt eftersom de boende har rätt att känna sig ostörda. Det är också förbjudet att cykla över plantering till exempel plantskolor, parkplanteringar och skogsplanteringar. Även känslig mark så som åkrar med växande grödor är förbjudna att cykla på.

På enskild väg ar det tillåtet att cykla. På motionsspår och vandringsleder råder inget generellt förbud men gående och joggare har företräde och ska visas hänsyn.

Camping

Det är tillåtet att tälta något enstaka dygn på mark som ligger avlägset från boningshus och som inte används för jordbruk. Tältning med två till tre tält är tillåtet men om det gäller större grupper krävs markägarens tillåtelse.

Du får inte köra ut på en strand, äng, hagmark eller annan naturmark med husbil eller husvagn. Terrängkörningslagen begränsar fri camping eftersom den förbjuder körning med motorfordon i terräng på barmark.

Intill vägen kan motorfordon ställas upp, under förutsättning att marken inte skadas. Du får dock inte hindra markägaren i sin verksamhet eller utgöra en trafikfara. I närheten av bostad bör du alltid be om lov innan du ställer upp din husvagn eller husbil.

På rastplatser och skyltade P-platser är det tillåtet att stå högst 24 timmar under vardagar. På lördagar, söndagar och helger får du i allmänhet stå till nästkommande vardag.

På enskilda vägar är det markägaren som bestämmer om motorfordonstrafik är tillåten. Privata P-förbud kan förekomma och skyltas då med vägmärken. Den som ställer upp sin bil eller husvagn på en skyltad plats som markägaren själv behöver använda kan straffas för egenmäktigt förfarande.

Enskilda vägar

Enskilda vägar kan ha förbud mot motordrivna fordon. Detta förbud skyltas då. Det är dock alltid tillåtet att gå, cykla och rida på vägen under förutsättning att vägen inte tar skada.

För parkering och hastighetsbegränsningar gäller samma regler som för andra vägar. Utan tillstånd från kommunen är det förbjudet att sätta upp skyltar som avvisar allmänheten från område av betydelse för friluftslivet.

Stängsel och inhägnader

Det är tillåtet att passera över stängsel eller genom grind där allemansrätten råder. Du måste dock stänga grinden efter dig. Likaså får du passera över diken.

Växtlighet

Det är förbjudet att hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Döda träd bör man låta vara kvar av biologiska skäl.

Att rista in text i berghällar eller att knacka loss sten kan ses som åverkan eller skadegörelse.

Det är tillåtet att plocka vilda växter om dessa inte är fridlysta.

Vilt växande bär och svamp tillhör markägaren men denne kan inte hindra någon från att plocka dem. Kommersiellt organiserad bärplockning i stor skala är inte förbjuden så länge det sker utan skada eller olägenhet för markägaren.

Eldning

Det är tillåtet att göra upp lägereld i naturen om du är försiktig. Det är viktigt att välja en plats där du inte skadar mark och vegetation och där det inte finns risk att elden sprider sig.

Det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar. Inte heller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Nedfallna kottar och grenar som ligger på marken får dock användas som bränsle.

Då brandrisken är stor som till exempel vid långvarig torka kan Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen utfärda eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden. Endast kolgrillar och fältkök med öppen låga får användas under perioder med eldningsförbud.

På vattnet och is

Allemansrätten gäller också på vatten. Även här ska hänsyn visas mot boende. Det är dock inte straffbart att passera nära ett hus. För den som färdas på vattnet gäller dock Sjölagen som bland annat kräver ”gott sjömanskap” och att båtföraren känner till regler och föreskrifter för de vatten denne färdas i. Det är straffbart att störa i onödan.

Det är tillåtet att ankra eller tillfälligt förtöja och gå iland vid strand som inte tillhör tomt. Det är risken att störa de boende som avgör hur nära ett hus man får uppehålla sig. Om man tänker ligga för ankar eller förtöjd någon längre tid vid annans strand behövs markägarens tillåtelse.

Det är även tillåtet att tillfälligt förtöja vid en brygga som ligger utanför tomt under förutsättning att ägaren inte hindras från att använda sin brygga.

Hundar

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får inte hundar springa lösa i naturen för att viltet ska skyddas under den känsliga tiden då de har sina ungar. Detta gäller för nästan all naturmark och även för större parker.

Även under annan tid måste hunden hållas under tillsyn så att den hindras från att förfölja vilt.

Hundägare har strikt ansvar för sin hund och kan till och med göras ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan tillfälligtvis har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Hästar

Det är inte tillåtet att rida över tomt, det vill säga så nära att de boende känner sig störda eller på planteringar så som gräsmattor och parker. Det är inte heller tillåtet att rida på områden där det är risk för påtaglig skada på marken. Om upprepad ridning sker på samma ställe kan skaderisken vara så stor att markägarens tillstånd måste inhämtas. Detsamma gäller för ridning i organiserad form med större grupper.

Normalt är det tillåtet med ridning på enskild väg. Markägaren kan få rätt att sätta upp en skylt som förbjuder ridning om det orsakar stor skada på vägen.

Fiske och jakt

Varken fiske eller jakt ingår i allemansrätten. Däremot har allemansrätten stor betydelse för såväl jakt som fritidsfiske.

Varje svensk medborgare har rätt att fiska fritt på allmänt vatten. I enskilda vatten är fiske förbjudet utan fiskekort eller annat tillstånd med undantag av Sveriges fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Regler för fiske finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling.

Rätten att jaga är knuten till markägandet och förutsättningarna för jakten regleras i Jaktlagen och Jaktförordningen.