Mark

Kommunen förvaltar markreserven tills att beslut om annan markanvändning fattas. Det innebär att kommunen låter andra aktörer använda mark som för tillfället inte ska användas till något projekt. Detta sker genom att marken upplåts med arrende eller annan nyttjanderätt.

Den vanligaste typen av arrende i kommunen är jordbruksarrenden och arrenden för kolonilottsföreningar. Till skillnad från servitut är arrenden inte knutna till en fastighet utan till den fysiska eller juridiska person som undertecknat avtalet. Avtalet följer därför inte fastigheten och kan inte överlåtas till någon annan person utan kommunens godkännande.

Vill du arrendera kommunal mark kan du kontakta Trelleborgs kommun.