Marklov för trädfällning

Hänsyn mot naturen är viktig. Gör så lite ingrepp som möjligt och tänk efter om behovet av att fälla träd är nödvändigt. Oavsett var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött.

Inom de byar på Söderslätt som omfattas av områdesbestämmelser och inom vissa områden med detaljplan krävs det marklov för trädfällning. Via kommunens karttjänst finns karta som visar de områden som omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser. Är du osäker kontrollera med kommunen innan trädfällning sker.

Strandskydd kan gälla

Bor du vid kusten eller längs åar gäller särskilda bestämmelser för strandskydd. Du måste därför också kontrollera om fastigheten ligger i ett område för strandskydd. Via kommunens karttjänst finns karta som visar de områden som omfattas av strandskydd. För fällning av träd inom område med strandskydd kan dispens från strandskyddsbestämmelserna krävas. Är du osäker om det behövs dispens från strandskydd kontrollera med kommunen innan trädfällning sker.

I en del detaljplaner finns även krav på att större träd ska bevaras och om träd tas bort ska de ersättas med nya. Vid beviljat lov är kostnaden timdebitering. Vid avslag på ansökan debiteras halva avgiften.

Vid trädfällning utan lov kan vite utdömas.

Handlingar som behövs i ansökan:

  • Beskrivning av träden, art, storlek mm. och orsaken till varför de ska fällas
  • Tomtkarta där trädet/träden som ska fällas är markerade
  • Två stycken exemplar av ansökningsblanketten. Handlingarna ska vara i A4-format eller nedvikta i A4-format

Markera tydligt vilka träd som ska tas bort. Ange antal, vilken sorts träd, stamdiameter och höjd.

  • Foton på trädet/träden.
  • Intyg från arborist kan behövas om samhällsbyggnadsförvaltningen kräver det, exempelvis om trädet är sjukt.
  • Kontrollplan

Ansökan om marklov för trädfällning (Självbetjäningssidor)