Strandskydd

Strandskyddet innebär att det är förbjudet att bygga intill hav, sjöar eller vattendrag. Man får heller inte ändra på befintliga byggnader så att de hindrar allmänheten från att besöka stranden.

Strandskyddsbestämmelserna gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Strandskyddet har som utgångspunkt strandkanten och sträcker sig vanligen 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans reviderat länets strandskyddade områden. På samhällsbyggnadsförvaltningens expedition finns ett beslut med tillhörande karta där strandskyddets avgränsning kan utläsas.

Förbuden inom strandskyddsområde

Enligt miljöbalken innebär strandskyddet att:

  • nya byggnader inte får uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning inte får ändras eller att andra anläggningar eller anordningar inte får utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten inte får utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2
  • åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter inte får vidtas

Anläggningar eller åtgärder som behövs för jord- och skogsbruk samt yrkesfiske och som inte tillgodoser bostadsändamål är undantagna från strandskyddsbestämmelserna. Detta under förutsättning att de måste finnas eller vidtas inom strandskyddat område.

Förbuden gäller inte heller sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig huvudbyggnad på tomtplats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 meter från huvudbyggnaden.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

Ansök om dispens från strandskyddet (Självbetjäningssida)

Enligt miljöbalken får endast nedanstående punkter beaktas som särskilda skäl när frågan om dispens eller upphävande av strandskyddet prövas.

Att området:

  • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
    genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet. Det gäller alltid restriktivitet att bevilja dispenser, eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. För att dispens ska kunna lämnas får åtgärden inte heller strida mot strandskyddets syfte, även om det uppfyller ett eller flera särskilda skäl. Prövningen av frågan om det finns särskilda skäl för dispens ska alltid omfatta påverkan på både friluftslivet samt djur och växtlivet.

Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens

I en ansökan om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av ansökan och markeras på karta.

Tomten är det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats behöver inte vara samma sak som en fastighet.

Bakgrund och syfte

Strandskyddsreglerna kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. De utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Från den 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna får huvudansvaret att pröva frågor om strandskydd. En del områden är dock undantagna från kommunernas beslutanderätt. Inom dessa områden prövar länsstyrelsen strandskyddsdispenser. Sådana områden är naturreservat, biotopskyddsområden, natura 2000, landskapsbildskyddsområden, djur- och växtskyddsområden, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden. De mest skyddsvärdena områdena med högt exploateringstryck får ett förstärkt skydd.

Stranden har många olika värden och funktioner såväl för människor som växter och djur och syftet med strandskyddet är att långsiktigt ha kvar strändernas tillgänglighet för friluftsliv samt bevara goda livsvillkor, både på land och i vattnet, för växter och djur.

För människor är stranden en källa till både naturupplevelser och avkoppling. För växter och djur är den strandnära zonen särskilt värdefull eftersom övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en rad olika livsmiljöer.

Lagstiftning

De bestämmelser som gäller för strandskydd finns att läsa i miljöbalken, kapitel 7, 13-18 §§.