Hotade arter

Drygt en tredjedel av växterna och två tredjedelar av fåglarna och groddjuren i odlingslandskapet är hotade till följd av de förändringar som jordbrukslandskapet gått igenom.

De flesta av dessa arter är knutna till ängar och naturbetesmarker, men närmare femtio hotade växtarter har åkerlandskapet som livsmiljö, bland andra de så kallade åkerogräsen. Hotet är särskilt stort i sydvästra Skåne; här har 70 av det svenska jordbrukslandskapets drygt 120 hotade kärlväxter sin hemvist.

Fridlysta arter

I Trelleborgs kommun förekommer en rad fridlysta växter och djur, enligt utförda inventeringar 23 arter. Det är Regeringen eller Naturvårdsverket som beslutar om nationell fridlysning av arter genom att ange dessa i artskyddsförordningens (1998:179) bilaga. Länsstyrelsen kan också besluta om fridlysning av en art inom det egna länet. Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning eller dödande och infångande. Artens frön, ägg, rom eller bon kan också skyddas. I vissa fall är det bara förbjudet att gräva upp eller plocka en art för försäljning. Skälet till att fridlysa en art kan vara att dess fortlevnad är hotad på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling hos allmänheten.

Vissa skyddsvärda arter är inte intressanta för allmänheten, men så sällsynta att enstaka insamlingar av samlare eller specialister kan skada populationen allvarligt. Även arter som är relativt vanligt förekommande kan behöva skydd, om de är föremål för omfattande plockning eller uppgrävning, till exempel blåsippa och gullviva som särskilt i närheten av tätorter kan bli lokalt utrotade. Brott mot bestämmelserna om fridlysning kan medföra böter eller fängelse.

Några exempel på fridlysta arter som förekommer i Trelleborgs kommun är klotullört (Filago vulgaris), ädelmynta (Pycnanthemum tenuifolium), renlosta (Bromus arvensis), praktnejlika (Dianthus superbus), fältpiplärka (Anthus campestris), sandödla (Lacerta agilis), strandpadda (Bufo calamita) och ål (Anguilla anguilla). Alla svenska grod- och kräldjur är fridlysta i hela landet. I kommunen kan man också hitta 7 av landets 47 orkidéarter som alla är fridlysta.

Rödlistade arter

Rödlistorna beskriver arternas status för landet som helhet, och tas fram av ArtDatabanken. Naturvårdsverket är den myndighet som fastställer ArtDatabankens listor till officiella dokument. I rödlistorna grupperas arterna enligt ett internationellt system med kategorier och kriterier som översiktligt betecknar grad av utdöenderisk. Kategoriernas syfte är inte att utgöra en prioriteringsordning för praktiska bevarandeinsatser, utan att ge en översiktlig och objektiv bild av arters status.

Arter som klassificeras i endera av kategorierna Kunskapsbrist (data deficient, DD), Försvunnen (regionally extinct, RE), Akut hotad (critically endangered, CR), Starkt hotad (endangered, EN), Sårbar (vulnerable, VU) och Missgynnad (near threatened, NT) benämns rödlistade. Utöver dessa finns även beteckningen Livskraftig (least concern, LC) – arterna i denna kategori rödlistas inte. De rödlistade arter som kategoriseras som antingen Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU) benämns hotade. Vid förkortning av kategorierna används de engelska beteckningarna för att underlätta jämförelser länder emellan.