Detaljplaner och områdesbestämmelser

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kartan.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen regleras av plan- och bygglagen (PBL) och omfattar oftast en mindre del av kommunen, kanske ett kvarter eller några fastigheter. En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya områden och vid ändrad markanvändning.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till plankartan hör planbestämmelser och en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad marken ska användas till, exempelvis om den ska användas för bostäder, handel eller kontor eller något annat. Men också hur gator ska placeras, vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten, vilken mark som ska vara privat och så vidare.

Arbetet med en detaljplan kan sättas igång på olika sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att en detaljplan ska upprättas för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från kommunens politiker för att få till stånd en förändring eller för att lösa frågor som rör till exempel vägar, VA-försörjning, utbyggnad av skolor med mera.

Områdesbestämmelser

För vissa områden som inte ingår i någon detaljplan kan områdesbestämmelser säkra att översiktsplanens syfte uppnås.

I områdesbestämmelser regleras ett färre antal frågor jämfört med i en detaljplan och de används framför allt vid befintlig bebyggelse. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter.

I Trelleborgs kommun finns det områdesbestämmelser för 45 av byarna.

Gällande områdesbestämmelser hittar du i den digitala kartan.