Planbesked

Om du äger en fastighet och planerar att göra en förändring kan det innebära att kommunen behöver göra en ny detaljplan eller förändra den gällande detaljplanen. Då kan du ansöka om ett planbesked.

Avgift

Du betalar en avgift för planbeskedet – oavsett om beskedet är positivt eller negativt. Avgiften för planbeskedet (PBL 12 kap. 8 §) debiteras i enlighet med kommunens plan- och byggtaxa.

Information om taxor och avgifter.

Ansökan ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den åtgärd du tänker göra samt vilket område den avser. Om åtgärden gäller en byggnad måste ansökan innehålla en beskrivning av byggnadens storlek och utseende, exempelvis: husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter, om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda och så vidare.

Ansök via länken nedan. Vill du hellre få en blankett hemskickad kan du kontakta planavdelningen.

Ansökan om planbesked. (Självbetjäningssida)

Hur lång tid tar det?

Du rätt att få besked inom fyra månader efter att din fullständiga ansökan kommit in. I planbeskedet får du veta om kommunen tänker påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Om kommunen beslutar att påbörja planarbetet, får du också reda på ungefär när vi bedömer att detaljplanen kan antas. Om kommunen beslutar att inte påbörja ett planarbete har du rätt att få veta vilka skälen till detta är.

Vad innebär planbeskedet?

Ett positivt planbesked innebär endast att kommunen tänker påbörja ett detaljplanearbete enligt din ansökan. Planbesked är ingen garanti för att kommunen kommer att anta detaljplanen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga.

Villkor för planläggning kan tillkomma, till exempel lägre/högre exploatering, utökat ändamål, viss typ av bebyggelse med hänsyn till natur- eller kulturmiljö, upplåtelseform för bostäder med mera. En förutsättning för att arbetet med detaljplanen ska starta är också att ett planavtal skrivs där parterna är överens om planens innehåll och kostnader.