Slam och latrin

Du som har egen avloppsanläggning ansvarar för att slamtömning utförs minst en gång om året. Det är bara de entreprenörer som anlitats av Trelleborgs kommun som får utföra arbetet.

Som fastighetsägare ansvarar du för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav, för att din avloppsanläggning har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

Slamtömning av avloppsanläggningar

Trekammarbrunnar, septiktankar och minireningsverk töms enligt en särskild tidplan. Du får information via e-post när det är dags för tömning. Har du en sluten tank ska du själv kontakta entreprenören när det är dags för tömning. Tanken ska dock tömmas minst en gång om året.

Två- och trekammarbrunnar samt septiktankar töms med så kallad avvattningsteknik. Det innebär att slambilen avvattnar slammet på plats och sedan återförs vätskan till brunnen. Det avvattnade materialet går till förbränning. Minireningsverk och slutna tankar töms med konventionell slambil. Slammet går till behandling på Trelleborgs avloppsreningsverk.

Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter prövning hos Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

I allmänhet ska små avloppssystem:

  • säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt.
  • skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (närsalter), och organiskt material (syreförbrukande ämnen).
  • möjliggöra kretslopp av närsalter.
  • hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

Att tänka på vid slamtömning

  • Se till att vägen fram till brunnen är framkomlig för en större lastbil.
  • Fri höjd över vägen ska vara minst 4,7 meter och vägbredden minst 3,5 meter. Såga av grenar och röj undan buskage som kan vara i vägen.
  • Märk ut brunnen tydligt och ta bort hög växtlighet omkring den, annars kan brunnen vara svår att se. Avståndet mellan uppställningsplatsen för slamsugningsfordon och brunnen får inte överstiga 20 meter. Om avståndet överstiger 10 meter tas en extra avgift ut.
  • Lock som ska lyftas vid tömning får inte väga mer än 15 kilo. Det får inte stå saker på locket till brunnen. Ta bort blomkrukor och andra lösa föremål.

Minireningsverk

Se till att entreprenören som ansvarar för slamtömningen har tillgång till en tömningsinstruktion för just ditt minireningsverk.

Latrinhämtning

Hämtningen av latrin i Trelleborgs kommun upphörde vid årsskiftet 2009-2010. Istället för latrinhämtning finns andra lösningar för hur du kan ta hand om toalettavfallet. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera alternativa lösningar.