Tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För hinder i redan byggd miljö finns bestämmelser om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.

Det är kommunens samhällsbyggnadsnämnd som ansvarar för att övervaka att tillgänglighetsreglerna följs. Nämnden kan också besluta om sanktioner för den som bryter mot reglerna. Om du stöter på hinder i din vardag i byggnader eller på platser öppna för allmänheten, kan du vända dig till kommunen med en anmälan.

Enkelt avhjälpta hinder

Enligt plan- och bygglagen ska publika lokaler och allmänna platser göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller också när man anlägger nya byggnader, nya allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader.

För att komma tillrätta med hinder i den befintliga miljön har Boverket utfärdat föreskrifter om avhjälpande av så kallat enkelt avhjälpta hinder. Det kan handla om exempelvis höga trösklar, tunga dörrar, dålig belysning, parkeringsplatser för handikappfordon med mera. Det är i huvudsak fastighetsägarens ansvar att alla hinder som faller inom ramen åtgärdas skyndsamt.

Läs mer om hur du anmäler enkelt avhjälpta hinder.

Lagar och föreskrifter

Tillgänglighet och användbarhet i bygglagstiftningen regleras av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

För undanröjande av enkelt avhjälpta hinder gäller föreskriften BFS 2013:9 (HIN 3). Föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (exempelvis småbåtshamnar, friluftsbad, nöjesparker och parkeringsplatser) finns i BFS 2011:5 (ALM 2).

Annan lagstiftning som berör tillgänglighet är bland annat regeringsformen, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, lagen om offentlig upphandling och förordning SFS 2001:526 – De statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken.

Mer information

Enkelt avhjälpta hinder (Boverket)

Tillgänglighet på allmänna platser med mera (Boverket)