Parkering i Trelleborg

Du parkerar ditt fordon helt avgiftsfritt på all gatumark i Trelleborgs kommun. Tänk bara på att använda parkeringsskiva om tilläggstavla anger det. 

Parkeringsskivan ska du placera väl synlig innanför fordonets vindruta och ställa in på ankomsttid. Du justerar tiden till närmast följande hel eller halv timme. Du får inte ändra tidsangivelsen på parkeringsskivan under pågående uppställning.

Du får parkera ditt fordon max 24 timmar på gatumark om inget annat anges. Detta gäller vardagar utom dag före söndag eller helgdag.

Vägmärken

Skyltning av parkering regleras av vägmärkesförordningen. Inom Trelleborgs kommun finns även en allmän lokal trafikföreskrift. Kontrollera alltid vägmärke innan du parkerar.

Är du osäker på vilka regler som gäller? Kontakta gärna kundtjänst eller sök gällande lokal trafikföreskrift hos Transportstyrelsen.

Datumparkering

I Trelleborg gäller datumparkering vardagar utom dag före söndag eller helgdag klockan 08-16. Vägmärke som anger detta finns vid varje infart till staden.

Datumparkering gäller på alla gator om inte annat anges med vägmärke.

Datumparkering innebär förbud att parkera fordon på jämn sida vid jämnt datum samt förbud att parkera fordon på udda sida vid udda datum.

Parkeringsplatser och parkeringsövervakning

I kommunkartan kan du se var det finns parkeringsplatser i Trelleborg. Det är Trelleborgs kommun som ansvarar för parkeringsövervakning på kommunal gatumark och även på kommunal tomtmark. Klicka i Resor och transport och Parkeringsytor för att se var du kan parkera.

Kommunkartan för Trelleborg

Avgifter vid felparkering

I Trelleborgs kommun ligger avgifterna vid felparkering på följande nivåer:

800 kronor

Fordon som stannat eller parkerat i strid med Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift.

Fordon som parkerat i strid med Trafikförordningen på plats reserverad för viss trafikantgrupp eller fordonsslag.

600 kronor

Fordon som parkerat i strid med Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift.

400 kronor

Fordon som parkerat längre än tillåten tid enligt Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift eller som på annat sätt inte följt bestämmelserna angående parkeringsskiva enligt Trafikförordningen.

Samtliga parkeringsöverträdelser på kvartersmark/tomtmark som övervakas utav Trelleborgs Kommun.

Parkeringsstrategi för Trelleborgs kommun

Parkeringsstrategin för Trelleborgs kommun gäller för 2017-2025 och bestämmer hur kommunen ska arbeta med parkeringsfrågor. Strategin gäller bland annat parkering för besökare, boende, pendlare med kollektivtrafik och personer som arbetar i Trelleborgs centrum.

Ny parkeringsnorm för bostäder

I Maj 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om en revidering av parkeringsnormen för personbilsparkering för boende i samband med bygglov för nya bostäder.

Kommunen ställer inte längre krav på att byggherren ska ordna ett visst antal parkeringsplatser för boende eller besökare till bostäder vid förtätningar i stadskärnan. Det är upp till byggherren att själv föreslå hur mycket parkering för personbil den vill ordna utifrån förutsättningarna för varje enskilt projekt.

Förändringen består även i att parkeringsbehovet till bostäder i övriga delar av kommunen ska beräknas utifrån BTA (bruttoarea) istället för antalet  bostäder.

I filen Uppdatering av parkeringsnorm nedan är sidorna fyra och fem borttagna, då de innehåller ett alternativt förslag till beslut som inte gäller och skulle kunna orsaka missförstånd.