Skötsel av gator och vägar

Trelleborg är en växande kommun. Det innebär att behovet av drift och underhåll av gator och vägar också växer.

För att gatumiljön ska vara säker och ändamålsenlig sker en kontinuerlig tillsyn av bland annat beläggningar, belysning, trafiksignaler, trafikmarkeringar och broar. Även årstidsbundet underhåll som vinterväghållning ingår i kommunens ansvarsområde.

Reparation och underhåll

Trelleborgs kommun vill att du som kommuninvånare eller besökare ska uppleva en hel och ren stad. Därför utförs reparationer och underhåll av gator, gångbanor, cykelbanor, torg årligen, när vi ser behovet eller när du har uppmärksammat kommunen om det. Utöver det planerade underhållet genomför kommunen även akuta åtgärder av skador som innebär olycksrisk eller fara för trafiksäkerheten.

Om du uppmärksammar några fel eller skador i gatumiljön är vi mycket tacksamma om du rapporterar in det till Trelleborgs kommuns kundtjänst eller felanmäler det i vår e-tjänst så att vi så snart som möjligt kan åtgärda skadan.