Gator och vägar

I Trelleborgs kommun kan du färdas på drygt 3,7 mil kommunala gator och vägar. Förutom dessa finns vägar som staten har ansvaret för, och det finns också många enskilda vägar i kommunen. 

Totalt består det svenska vägnätet av 9 800 mil statliga vägar, 3 700 mil kommunala vägar och gator, samt cirka 28 400 mil enskilda vägar. De gator och vägar som kommunen ansvara för hittar du framför allt i centralorten och i de större byarna. Alla genomfartsleder och landsvägar är statliga vägar.

Allmän väg

En allmän väg är:

  • En väg som anläggs enligt väglagen eller förändras till sådan enligt väglagen.
  • En för allmän samfärdsel upplåten väg som av hävd ansetts som allmän.
  • En väg som enligt äldre bestämmelser anlagts som eller ändrats till allmän och som då väglagen trädde i kraft hölls av staten eller en kommun

Det är staten eller kommunen som ansvarar för drift och underhåll av allmänna vägar. Om vägen inte är allmän räknas den som enskild.

Enskild väg

Underhåll av en enskild väg sköts av vägens ägare eller av en vägsamfällighet om det finns flera ägare av vägen. De enskilda vägar som anses viktigare kan få statsbidrag för driften. Du ansöker om statsbidrag för bland annat drift och upprustning av en enskild väg via Trafikverket. I Trelleborgs kommun får alla enskilda vägar som uppbär statligt bidrag även ett kommunalt bidrag.

Det juridiska ansvaret för den enskilda vägen har väghållaren, det vill säga markägaren eller markägarna eller en organisation såsom vägförening, vägsamfällighet eller samfällighetsförening.

Enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner är definitionen för väg:

  1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används av trafik med motorfordon.
  2. En led som är anordnad för cykeltrafik.
  3. En gångbana eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.

För att få veta om din gata eller väg är statlig eller kommunal och om den räknas som allmän eller enskild väg se kartorna eller kontakta Trelleborgs kommuns kundtjänst på telefon 0410-73 30 00, eller e-post: kundtjanst@trelleborg.se.