Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan är en egen skolform och har egna kursplaner och betygskriterier som omfattar utbildning i ämnen eller i ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Grundsärskolans klasser/grupper är mindre och erbjuder stöd utifrån elevens individuella behov och utgår från elevens förmågor.

Grundsärskolans ämnen

Grundsärskolans kursplan för elever som läser ämnen innehåller i stort sett samma ämnen som grundskolans. Men kunskapskraven ser inte likadana ut. De är anpassade.

Kursplanen anger varje ämnes syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Målen ska ha uppnåtts i slutet av årskurs sex och nio. Det finns även kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs tre i flera ämnen.

Grundsärskolans kursplan för elever som läser ämne:

 • Bild
 • Engelska
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Musik
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Slöjd
 • Svenska
 • Svenska som andra språk
 • Teknik

Grundsärskolans ämnesområden

Grundsärskolans kursplan för elever som läser ämnesområden innefattar fem ämnesområden. Ämnesområden läser elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Kursplanen anger varje ämnes syfte, centrala innehåll och kunskapskrav för grundläggande och fördjupade kunskapskrav. Inom varje ämnesområde anges de mål eleven efter sina förutsättningar ska ha uppnått efter det nionde året. Elever, som läser ämnesområden, får en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Elevens förutsättningar avgör vilka kunskapskrav som ställs.

Grundsärskolans kursplan för elever som läser ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Betyg/intyg

Ämne och ämnesområde

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning som de gått igenom. Om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.

Endast ämne

Om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och när ett ämne har avslutats. Det sista betyget på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Inga betyg sätts för elever i ämnesområden.

Högst betyg är A och lägsta betyg är E. För elever som inte uppnår kraven för betyget E ska betyg inte sättas i ämnet. Betyget E eller högre i slutet av årskurs 6 betyder godkänt. En elev i grundsärskolan kan även genomgå en prövning i ett eller flera ämnen och på så sätt också få betyg i grundskolan.

Vad händer efter grundsärskolan?

Efter avslutad grundsärskola kan eleven söka för studier i en gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan innefattar olika nationella program (som är yrkesinriktade) och individuella program (som är anpassade för elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program och som behöver en utbildning anpassade efter de egna förutsättningarna).