Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningen att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Gymnasiesärskolans nationella program

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. De nationella programmen är alla yrkesinriktade och omfattar 2500 poäng. Som elev är du garanterad 3 600 timmars undervisningstid. För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Ämnesplanen visar hur många poäng varje kurs omfattar. Efter avslutad kurs sätts betyg.

De nationella programmen är följande:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Från och med läsåret 2021/2022 finns följande nationella program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation

Studievägledarna eller rektor på ditt barns skola kan ge mer information. Du hittar också mer information på gymnasiesärskolans webbplats och på Söderslättsgymnasiets webbplats.

Gymnasiesärskolans webbplats

Söderslättsgymnasiets webbplats

Gymnasiesärskolans individuella program

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt gymnasiesärskoleprogram. Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad eleverna ska lära sig. Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

Eleverna har en garanterad undervisningstid på minst 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

De individuella programmen består av följande ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Gymnasiesärskolans individuella program bedrivs på Söderslättsgymnasiet. Läs mer om de individuella programmen på Söderslättsgymnasiets webbplats.

Söderslättsgymnasiet webbplats

Gymnasiesärskolebevis

Efter gymnasiesärskoleutbildningen ska eleven få ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset ska beskriva vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehålla information om:

 • vilket program eleven har gått
 • vilka ämnesområden eller kurser eleven har läst
 • kursernas omfattning i poäng och ämnesområdenas omfattning
 • betyg
 • inriktning på elevens arbetsplatsförlagda lärande
 • information om elevens gymnasiesärskolearbete