Boendeformer inom LSS

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt LSS som inkluderar tre olika former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad.

För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell prägel.

Gruppbostad

Gruppbostaden är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

I gruppbostaden ska det finnas fast bemanning som i huvudsak täcker den enskildes hela stödbehov under alla tider på dygnet.

Syftet med gruppboende är att vuxna personer med funktionsnedsättningar som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen med närhet till personal, där service och omvårdnad kan ges utifrån den enskildes behov.

Gemensamhetslokalerna och de möjligheter till samvaro och aktiviteter dessa kan erbjuda utifrån önskemål och intressen kan ses som ett komplement till de egna lägenheterna.

Servicebostad

En servicebostad är en mellanform av ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Boendeformen består oftast av ett större antal lägenheter där det finns tillgång till personalstöd dygnet runt utifrån den enskildes behov.

Lägenheter i en servicebostad ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. I anslutning till servicebostäder finns det gemensamma utrymmen som kan användas för service och gemenskap.

I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad men det ska fortfarande vara en liten grupp.

Den enskilde ska informeras om att insatsen, oavsett boendeform, inte behöver vara för alltid utan att träning för självständigt liv kommer att ges så att ett eget boende med större självständighet kan bli möjligt.

Annan särskilt anpassad bostad

En annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppbostad och servicebostad ingår inte fast bemanning i den här boendeformen. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter.

Stöd och service i anslutning till den särskilt anpassade bostaden får den enskilde i form av andra insatser som finns att tillgå enligt LSS – till exempel personlig assistans eller ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemvård eller boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Det krävs inte att personen behöver personalstöd för att få en särskilt anpassad bostad. Däremot ingår alltid själva bostaden i insatsen.

Om personen redan har en egen bostad som behöver anpassas får den enskilde ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Så här ansöker du om insats enligt LSS