Föräldraskap

När föräldrarna till ett nyfött barn är ogifta har barnet rätt att få föräldraskapet fastställt. Från och med 1 januari 2022 bekräftar ni själva föräldraskap via en e-tjänst direkt hos Skatteverket inom de 14 första dagarna efter förlossningen. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt hos Skatteverket. Besök Skatteverkets hemsida för vidare information om hur du ska göra.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets hemsida ska:

  • båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID).

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare.

Tänk på att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos familjerätten före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan föräldraskapet är fastställt eftersom familjerätten inte övertar ansvaret förrän efter de första 14 dagarna.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni i stället registrerar föräldraskapet själva med Bank-ID efter barnets födelse för kortare hanteringstid.

Om ni ändå önskar påbörja utredningen före barnets födelse, är ni välkomna att ringa och boka tid tidigast två månader innan barnets beräknade födelse.

Föräldraskaps-/faderskapsutredning

Om ni inte gör en digital bekräftelse kommer socialnämnden att ansvara för att det görs en föräldraskaps-/faderskapsutredningen från dag 15.

Om någon av nedanstående omständigheter gäller kan inte en digital bekräftelse göras utan en föräldraskap-/faderskapsutredning måste göras hos familjerätten för att fastställa vem som är den andre föräldern:

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska en digital bekräftelse inte göras i följande fall:

  • Om paret inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterade befruktningen.
  •  Om det inte finns något samtycke från sambo till den assisterade befruktningen med donerade spermier.
  • Om den assisterade behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlandet vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen.
  • Om barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • Om barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse)
  • Om det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionstid eller andra omständigheter.

Om det finns oklarheter kring vem som är barnets andre förälder gör familjerätten också en utredning. Vid en faderskapsutredning kan en DNA-undersökning genomföras.

Mer information

Digital föräldraskapsbekräftelse

Information om faderskap och föräldraskap

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den förälder som inte fött barnet antas då vara barnets förälder.

Underhållsstöd

Om ni föräldrar inte lever tillsammans och barnet bor stadigvarande hos en av er, ska den andre föräldern bidra till barnets försörjning genom att betala underhållsbidrag. Ni kan vända er till Försäkringskassan för att få hjälp att räkna ut underhållsbidragets storlek och få rätten till underhållsstöd prövad.

Beräkna underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats