Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hälso- och sjukvården som erbjuds inom kommunens vård och omsorg ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska. MAS ansvarar bland annat för att:

  • se till att det finns riktlinjer för hur vården ska bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation samt att de följs upp och är kända i verksamheten
  • patienten får den vård och behandling som läkare ordinerat
  • det finns rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria)

Patientsäkerhet

MAS följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta till socialnämnden. Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse som visar hur arbetet gått det senaste året.