Rehabilitering

Rehabilitering är till för dig som efter en sjukdom eller skada behöver hjälp med träning för att återfå eller behålla din funktionsförmåga. Syftet är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och kunna bo kvar i din invanda miljö så långt det är möjligt.

Vår rehabenhet består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar både med personer som bor kvar i sitt eget hem och på särskilt boende. Rehabenheten bedömer möjligheterna för dig med sjukdom eller funktionsnedsättning att lättare kunna bo kvar i din invanda miljö.

Det här gör rehabenheten

 • Hembesök till kommuninvånare, från 20 år och uppåt, när det finns behov av träning för fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Detta gäller då du inte kan ta dig till den regionala primärvården i Region Skåne.
 • Bistår med hjälp för att bibehålla det friska hos individen så att man lättare kan bo kvar hemma (kvarboendeprincipen).
 • Utprovning och träning av hjälpmedel efter en bedömning av vilket behov som föreligger.
 • Samarbete med biståndshandläggare, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal med flera
 • Handledning och stöd till anhöriga och omvårdnadspersonal.
 • Fallförebyggande åtgärder.

Det här gör arbetsterapeuten

 • Arbetsterapeuten har till uppgift att stödja, förbättra och bibehålla aktiviteter i det dagliga livet till dig som har nedsatt funktionsförmåga.
 • Gör bedömningar som till exempel kan ligga till grund för biståndsbeslut.
 • Bedömer behov av och utprovar tekniska hjälpmedel.
 • Handleder, informerar och instruerar personal, patienter och anhöriga.
 • Utreder behov av förändringar i bostaden och närmiljön samt föreslår åtgärder och utfärdar intyg för bostadsanpassningar.

Det här gör fysioterapeuten

 • Fysioterapeuten har till uppgift att hjälpa dig att bibehålla eller återfå din fysiska funktion genom träning eller annan behandling, då denna måste ske i hemmet.
 • Gör funktionsstatus som kan ligga till grund för till exempel biståndsbeslut.
 • När det finns förflyttningsproblematik kan fysioterapeuten med sin specifika kunskap om rörelselära och ergonomi erbjuda alternativ eller komplement till hjälpmedel.
 • Utprovning samt ordination och uppföljning av gång- och träningshjälpmedel.
 • Handleder, informerar och instruerar personal, patienter och anhöriga

Mer information

Hjälpmedel

Bostadsanpassning