Trygghetsvandringar

Att trygghetsvandra handlar inte bara om trygghet och säkerhet. Själva samtalet, där olika synpunkter och erfarenheter kommer fram och får stötas och blötas, är minst lika viktigt. Det stärker och utvecklar den lokala demokratin. En av grundstenarna i en trygghetsvandring är att olika gruppers erfarenheter tas tillvara.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. I gruppen ingår vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis. I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser.

Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Trygghetsskapande, brottsförebyggande och tillgänglighet är betydelsefulla perspektiv att bära med sig i arbetet. Vid en vandring uppstår också möten mellan människor vilket i sig är trygghetsskapande.

Ska resultera i förändring

Även om vandringarna är ett verktyg för att identifiera platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga, är det även viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, vacker grönska, välbehållna gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, ibland bevakningskameror eller bra lås.

Få med alla berörda

Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras, vilket ställer krav på att den som samordnar vandringen är medveten om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp. Det kan vara bra att reflektera över dem som inte är med, för att veta vilkas röster som inte blir hörda. Det kan handla om unga, gamla eller andra grupper som inte är representerade.

För brottsförebyggare och andra anställda i kommunen ger trygghetsvandringen en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen. Bara kontakten med de boende är i sig ett viktigt steg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.