Hastighetsgränser i Trelleborg

Det allra viktigaste för att Trelleborg ska vara en trafiksäker kommun är att vi tillsammans kan hålla nere hastigheterna på gator och vägar.

För att hålla nere hastigheterna och därmed rädda liv har kommunen tagit fram en hastighetsplan för de kommunala och statliga vägarna i Trelleborg och de större byarna i kommunen.

Med hastighetsplanen kan vi anpassa trafiksystemet efter de förutsättningar som finns i varje tätort. Kvaliteter som ortens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa har vägts in i planen.

I dag har en kommun rätt att inom tättbebyggt område bestämma om hastighetsgränser i jämna 10-steg från 30 kilometer i timmen till 110 kilometer i timmen. Trelleborgs kommun strävar efter att på sikt använda hastighetsgränserna 30, 40, 60, 80, 100 kilometer i timmen, samt gångfart.

Hastighetsgränser

Utgångspunkten i kommunens hastighetsplan är att

  • 30 kilometer i timmen ska vara högsta tillåtna hastighet inom lokalnätet i bostadsområden och i centrum samt vid skolor där risken för kollision med oskyddade trafikanter är stor.
  • 40 kilometer i timmen ska vara högsta tillåtna hastighet på huvudgator och i industriområden där både bilar och oskyddade trafikanter förekommer.
  • 60 kilometer i timmen eller högre hastighet kan tillåtas på infartsvägar och genomfarter.

Hastighetsgränserna för Trelleborgs drygt 3,7 mil kommunala gator och vägar fördelar sig så här:

  • 5 826 meter väg har en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen.
  • 50 819 meter väg har en hastighetsbegränsning på 50 kilometer i timmen.
  • 279 457 meter väg har en hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen.
  • 39 375 meter väg har en hastighetsbegränsning på 90 kilometer i timmen.