Skolskjuts vid svåra väder- och trafikförhållanden

I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag, till exempel snöoväder, kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in all eller viss trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig bussförman.

Varje enskild förare kan dessutom fatta beslut om att inte trafikera en viss vägsträcka eller hållplats. Elevernas och förarnas säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas.

Inställd trafik

Om väg- och trafikförhållanden bedöms vara mycket svåra kan all trafik ställas in. Detta innebär att varken skolbussar eller kompletterande taxitransporter går som vanligt.

15-minutersregeln

Om väg- och trafikförhållanden är sådana att viss trafik kan påverkas gäller 15-minutersregeln. Om en elev har väntat på bussen eller taxibilen i 15 minuter och denna ännu inte har kommit kan eleven återvända hem.

Tidigare hemtransport

Vid en snabb försämring av väderläget kan det hända att eleverna måste köras hem från skolan tidigare än planerat. Planeringen av tidigarelagda hemtransporter samordnas med respektive skola.

Information

Information om inställd trafik eller att 15-minutersregeln gäller förmedlas via Radio Malmöhus och under Felanmälan och driftinformation på Trelleborgs kommuns webbplats.

Felanmälan och driftinformation

Lyssna framför allt på Radio Malmöhus för viktig information om väg- och trafikläget!

Föräldraansvar

Det är elevens vårdnadshavare som ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt vid hållplatsen till dess att eleven stigit på transporten. Om vårdnadshavarna bedömer att vädret är sådant att det inte är säkert att ge sig ut är det rätt att låta eleverna stanna hemma.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro med ordinarie rutin om eleven inte kan ta sig till skolan.

Inställd undervisning

Eventuella beslut om att ställa in undervisning fattas av respektive rektor. Samråd måste ibland ske med representanter för skolskjutsverksamheten.