Avgifter – förskola och fritidshem

Här hittar du information om taxor och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem inom Trelleborgs kommun.

Avgiften baseras på hushållets totala bruttoinkomst dividerat med 12 månader. Överstiger hushållets inkomst 52 410 kronor per månad (gäller 2022) betalas avgift enligt maxtaxa. Avgift erläggs för 12 månader per år.

Månadsavgiftens storlek beror på hushållets totala bruttoinkomst samt antal barn som hushållet har i förskolan och/eller på fritidshemmet. Med hushåll avses ensamstående, makar och sambor som är folkbokförda på samma adress.

Kontroll av inkomst kan komma att ske gentemot Skatteverket. Om hushållet debiterats utifrån en felaktig inkomstuppgift kan efterdebitering eller återbetalning ske upp till tre år efter den månad ändringen avser. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att om inkomstuppgifterna inte överensstämmer med lämnade uppgifter ska avgiften justeras retroaktivt.

Vid nyplacering ska inkomst och överenskommelse om vistelsetid lämnas senast när barnet börjar. Debitering sker från första placeringsdagen. Högsta avgift kommer att debiteras tills inkomstuppgifter registreras via kommunens e-tjänst.

För att avgiften ska bli korrekt är det viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation, exempelvis separation eller nytt samboskap. Detta gör du via e-tjänstplattformen. Avgiftsändring kan endast göras vid månadsskifte.

E-tjänst för inkomstuppgifter, ändrad familjesituation med mera (självbetjäningssidor)