Hästar

I Trelleborgs kommun får du lov att ha häst uppstallad utanför detaljplanerat område. Djurhållning över 100 djurenheter är anmälningspliktig verksamhet.

Om du vill ha mer information eller har frågor kring lantbruk eller hästgårdar är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen som har tillsyn av dessa. Tillsynen på lantbruk omfattar hantering och förvaring av kemiska bekämpningsmedel, farligt avfall, cisterner samt gödselhantering.

Mer information om djurhållning och lantbruk

Tillstånd även från Länsstyrelsen

Tänk på att du också kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, detta söker du hos länsstyrelsen i Skåne.

Ridning

Enligt Trelleborgs kommuns lokala ordningsföreskrifter gäller följande:

Det är förbjudet att under tiden 1 maj-31 augusti mellan klockan 08.00 och 20.00 rida eller medföra häst på allmänna badstränder. Förbudet gäller dock inte på av kommunen särskilt anvisade ridvägar.

Nedgrävning av häst

Sedan 2015 är det kommunen och inte längre Länsstyrelsen som ger tillstånd och anvisningar kring begravning av häst.

Oftast går det bra om du vill begrava din häst hemma på gården. Men ibland kan det innebära risker för miljö och hälsa, så därför måste platsen väljas med omsorg och hanteringen vara rätt. Trelleborgs kommun måste därför först godkänna platsen där hästen ska begravas.

Så väljer du en lämplig plats

För att platsen ska vara lämplig behöver den uppfylla dessa punkter:

  • Det ska vara möjligt att transportera hästkroppen till nedgrävningsplatsen.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena grundvatten eller ytvatten.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena fastighetens enskilda vattentäkt.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur. Undvik platser med genomsläppliga jordarter, till exempel sand- och grusjordar.
  • Hästkroppen ska grävas ner på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp den eller komma åt den. Det ska finnas ett jordlager, minst 1,5 meter djupt, mellan den nedgrävda hästkroppen och underliggande berggrund.
  • Hästkroppen ska begravas en bit ovanför normalt grundvattenstånd.

Så ansöker du

Läs igenom ovanstående råd för val av plats och hantering. Välj sedan en lämplig plats för nedgrävningen. Välj även ut minst en alternativ plats, ifall ditt förstaval inte blir godkänt.

Gå till e-tjänsten för nedgrävningsplats för död häst. Läs igenom informationen och fyll i din ansökan. Tänk på att du måste bifoga en kartbild där nedgrävningsplatserna är markerade.

Trelleborgs kommuns miljöavdelning undersöker sedan om platsen är lämplig eller om det innebär några risker. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller för ett besök på plats.

Du får sedan ett meddelande där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävningen.

Anmäl nedgrävningsplats av död häst (Självbetjäningssida)