Adress- och lägenhetsregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter och för att adresserna blir uppdaterade hos Lantmäteriet.

Trelleborgs kommun ser till att alla byggnader som används som bostäder eller för verksamheter har en adress. Alla adresser läggs in i Lantmäteriets fastighetsregister. Att samtliga byggnader i kommunen har unika adresser är mycket viktigt exempelvis för att räddningstjänsten ska hitta rätt vid en nödsituation, men också för så självklara saker som att posten ska komma fram.

Gatunamn och vägnamn med numrering används i hela kommunen. Alla vägar ges en riktning. Jämna nummer sätts på höger sida och udda på vänster.

Så beslutas namn på gator och kvarter

Nya namn på gator och kvarter föreslås av en namnkommitté. Trelleborgs kommun fattar sedan beslut i dessa ärenden och sänder över dem till kommunfullmäktige för antagande. Därefter registreras adresserna.

Hur ser en adress ut?

Inom tätorter består adressen av gatunamn eller vägnamn med adressnummer. Exempel på en tätortsadress är Storgatan 2.

På landsbygden är numreringen avståndsbaserad. Numret baseras på sträckan från vägens början, till exempel vid 1340 meter från huvudväg till fastighet på höger sida erhålls nr 134-0, vänster sida hade erhållit nr 133-0 eller 135-0.

Vid stickvägar lägger man till det nya metertalet efter bindestrecket. Exempelvis 1340 meter från huvudväg höger sida och 270 meter stickväg vänster sida erhålls nr 134-27.

Lägenhetsregister

Alla lägenheter i Sverige ska enligt lag ha ett nummer. Numret ska vara infört i ett nationellt lägenhetsregister. Lägenhetsnumret ska i sin tur även gå att hitta hos Skatteverkets folkbokföringsregister. I lägenhetsregistret finns uppgifter om bland annat hur stor lägenheten är.

Du som är fastighetsägare är skyldig att informera kommunen om du skapar nya lägenheter eller förändrar befintligt lägenhetsbestånd.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.