Förrättningsmätning

Om du vill bilda eller ändra fastigheter inom Trelleborgs kommun ska du vända dig till lantmäterimyndigheten. Det kan till exempel handla om att stycka av en fastighet, få reda på var en fastighetsgräns går eller bilda en gemensamhetsanläggning.

En lantmäteriförrättning är en myndighetsutövning som Lantmäteriet ansvarar för. Den ansvarige förrättningslantmätaren har alltid det formella ansvaret för fastighetsbildningsärendet.

Det finns olika typer av lantmäteriförrättningar. Här är några exempel:

  • Stycka av en fastighet för bostadsändamål.
  • Överföra mark mellan fastigheter (fastighetsreglering).
  • Bestämma läget av en gräns.
  • Bilda en gemensamhetsanläggning.

Läs mer på lantmäteriets webbplats