Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader eller tillbyggnader har placerats på rätt plats, i enlighet med det beviljade bygglovet.

Lägeskontroll beställs när byggnadens fasad är färdig och tillgänglig för inmätning. Den kontrollansvarige eller byggherren ska beställa lägeskontroll via vår e-tjänst för beställning av mättjänster.

Behov av en lägeskontroll bedöms vid det tekniska samrådet. Vid lägeskontrollen görs en inmätning av byggnaden eller anläggningen. Det slutgiltiga läget ska då stämma överens med placering och måttsättning enligt bygglovsbeslutet.

Beställ mättjänst (Självbetjäningssida)