God man för ensamkommande barn

För ensamkommande barn (EKB) som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Lagen om god man

Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn reglerar när en god man ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller annan vuxen som trätt i vårdnadshavares ställe. Detsamma gäller för barn som har haft en vårdnadshavare i Sverige, men där denne försvunnit, avlidit eller på annat sätt inte kan utöva vårdnaden eller förmynderskap. Lagen omfattar inte de barn som har uppehållstillstånd när de anländer till Sverige.

God man för ensamkommande barn

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och skall se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Det är ett temporärt uppdrag som upphör när barnet fått uppehållstillstånd och tingsrätten fattat beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare. Även i andra fall kan godmanskapet upphöra. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-hemmet, i sista hand socialsekreteraren. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

Vad ingår i uppdraget som god man

 • Ansökan om uppehållstillstånd.
 • Biträda barnet vid utredning hos Migrationsverket.
 • Biträda vid möten hos det offentliga biträdet.
 • Söka bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Se till att barnet får komma på en hälsoundersökning.
 • Företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård.
 • Se till att barnet får en fungerande skolgång.
 • Delta i utvecklingssamtal.
 • Besluta om skolresor.
 • Förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag.
 • Kontrollera att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo.
 • Teckna hyreskontrakt, efter PUT.
 • Företräda barnet vid köp av varor och tjänster.
 • Samtycka till placering av barnets boende
 • Ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten.
 • Medverka till kontakt med föräldrar och släktingar.
 • Företräda barnet om det utsätts för brott.
 • Företräda barnet om det begår brott.
 • Vara ett stöd för barnet.
 • Meddela överförmyndarenheten om barnet flyttar till annan kommun och om uppehållstillstånd beviljats.
 • Redovisa uppdraget till överförmyndarenheten.
 • Anmäla om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet.

Kontaktperson

Den gode mannen är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår till exempel inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter. Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.

Det är kontaktpersonen och inte den gode mannen som följer med barnet vid till exempel läkarbesök eller olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det.

Godmanskapet upphör

Vid följande situationer upphör godmanskapet:

 • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet.
 • barnet lämnar Sverige varaktigt.
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts.
 • det är uppenbart att god man inte behövs.
 • barnet blir myndigt.