Vad gör en god man eller förvaltare?

Alla ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare) står under överförmyndarnämndens tillsyn.

Godmanskap

Godmanskapet är viktigt för att säkerställa att alla individer, oavsett egen förmåga, ska få samma rättigheter och möjligheter i samhället, såväl rättsligt som ekonomiskt.

Att vara funktionshindrad på olika vis kan innebära svårigheter för individen i det vardagliga livet. En god man finns till hands för att underlätta och hjälpa till.

För en individ som lider av missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller sociala svårigheter av olika slag kan en god man vara oerhört viktigt för att minska skaderiskerna till följd utav detta.

En åldrande individ kan drabbas av t.ex. minnessvårigheter, sviktande hälsa eller annan åldersrelaterad problematik. En god man kan vara behjälplig med att lotsa fram individen till rätt slags boende, finna rätt service som individen behöver, hantera ekonomin samt medverka till att förhöja livskvaliteten.

Förvaltarskap

När ett godmanskap inte räcker till, kan ett förvaltarskap förordnas.

Ett förvaltarskap kan, till skillnad från godmanskap, förordnas mot individens vilja.

Ett förvaltarskap ska anpassas efter var individs behov.

Förvaltaren kan överta rätten att sluta avtal samt förfoga över pengar.

Förvaltarskapet omprövas årligen av överförmyndaren.

Förmynderskap

Förmynderskap gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder.

I förmynderskapet ingår förvaltning av pengar som barn erhåller, t.ex. genom gåva, arv eller försäkringsutfall och som står under överförmyndarens tillsyn.

Om tillgångarna överstiger 8 prisbasbelopp måste förälder/förmyndare varje år redovisa till överförmyndaren hur pengarna används.

När det gäller ensamkommande flyktingbarn, så har de rätt att få en god man som ska hjälpa dem i föräldrarnas/förälders ställe.

Ett uppdrag kan omfattas av tre delar:

Förvalta egendom

Ställföreträdaren sköter huvudmannens ekonomi, exempelvis genom att betala räkningar, ta hand om inkomster och bidrag, se till så att överskottslikviditet placeras på ett bra sätt, förvalta kapital, värdepapper, fastigheter eller dylikt, portionera ut fickpengar till huvudmannen eller pengar till eventuella boenden.

Bevaka rätt

Ställföreträdaren bevakar huvudmannens intresse i dödsbo, för dennes talan gentemot myndigheter, om egen förmåga att göra så saknas, tar tillvara huvudmannens intressen t.ex. vid ett avhysningsärende. Det kan även gälla uppsägning eller försäljning av bostadsrätt/lägenhet/fastighet, ansökningar om bidrag eller fonder, överklaga beslut osv.

Personlig omvårdnad

Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den omsorg och hjälp som denne behöver. Hålla sig uppdaterad om hur huvudmannen mår och har det i största allmänhet, genom besök, telefonsamtal, kontakt med vårdpersonal och anhöriga osv.

Arvode

Du har rätt att begära arvode för ditt uppdrag samt ersättning för kostnader. Detta gäller som regel inte förälder som är förmyndare för sitt underåriga barn. Huvudregeln är att huvudmannen skall betala arvodet, med undantag för huvudmän vars beskattningsbara inkomst understiger 2,65 prisbasbelopp och tillgångar understiger 2 prisbasbelopp. Aktuellt prisbasbelopp finner ni via länk i högerkolumnen.

Arvodesnivå beslutas av överförmyndarnämnden i Trelleborg och kan utgå med:

Ekonomisk förvaltning / Bevaka rätt 5-30 % av ett prisbasbelopp

Personlig omvårdnad 5-30 % av ett prisbasbelopp