Utbildningar

Överförmyndarenheten arbetar löpande med att utbilda och informera gode män, förvaltare och förmyndare och håller årligen en grundläggande och en fördjupad utbildning samt en kurs med inriktning ekonomisk redovisning.