Särskilda skäl

Kommunen har möjlighet att bevilja skolskjuts för elev med en funktionsnedsättning eller på grund av annan särskild omständighet.

En elevs svårigheter i samband med funktionsnedsättningen ska styrkas genom intyg från läkare, samt i förekommande fall utlåtande från sakkunnig på skolan. Av intyget ska det framgå att det finns ett skolskjutsbehov samt för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå. Intyget bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än sex månader.

Om eleven inte kan åka med ett visst färdsätt måste anledningen till det framgå av intyget.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl görs digitalt i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Det medicinska intyget skickas per post till:

Bildningsförvaltningen
Box 79
231 21 Trelleborg

Du kan också lämna intyget till handläggare efter överenskommelse om tid. Märk kuvertet med ”Skolskjuts”.