Beslut om din ansökan

När din ansökan är komplett och vi har fått in eventuella synpunkter kan Samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut. I vissa fall kan det istället vara handläggaren som fattar beslut.

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det blivit kungjort, om ingen överklagar. Den lagstadgade handläggningstiden för lovärenden är 10 veckor från det att vi har fått in en fullständig ansökan med samtliga handlingar vi behöver för granskning.