Vilka handlingar behövs?

För att din ansökan ska kunna behandlas snabbt och smidigt är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar. Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär till exempel att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta samt att de är utförda på vitt papper med tydliga linjer. De får inte vara ritade i perspektiv.

Här är några av de vanligaste handlingarna du kan behöva i din bygglovsansökan:

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta fungerar som ett underlag för situationsplaner och markplaneringsritningar. Den beställs mot avgift ifrån kommunens mätavdelning. En nybyggnadskarta innehåller det här:

 • fastighetens mått och läge
 • förhållandena på marken och fastighetens exakta gränser
 • höjd mot angränsande gata
 • planbestämmelser (byggrätten enligt detaljplan)
 • befintliga byggnader
 • anslutningspunkter för vatten och avlopp

Läs mer om nybyggnadskarta

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar hela fastigheten ovanifrån, med alla dess byggnader och gränser mot omgivningen. Vid nybyggnation eller större tillbyggnader ska denna baseras på en nybyggnadskarta. Vid mindre åtgärder kan en enklare tomtkarta användas som underlag.

Situationsplanen ska:

 • vara i skala 1:400 eller motsvarande
 • baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och om det finns befintliga hus
 • för nybyggnad ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta.
 • visa vad som ska byggas och placeringen på tomten
 • visa nivå för färdigt golv (FG+)
 • visa in- och utfarter
 • visa parkering
 • visa avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser

Fasadritningar

Fasadritningar visar byggnadens utseende från alla riktningar som påverkas av åtgärden.

En fasadritning ska:

 • vara i skala 1:100
 • visa alla fasader som ansökan omfattar, samt namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”
 • innehålla information om byggnadshöjd och takvinkel
 • vara fackmannamässigt utförd

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:20, eller motsvarande
 • visa konstruktionen och ingående material
 • visa grundläggningssättet
 • visa rumshöjden
 • visa bjälklagens placering samt takvinkel

Markplaneringsritningar

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder som påverkar marken. Du kan utgå från nybyggnadskartans höjdangivelser när du skapar en markplaneringsritning.

Markplaneringsritningen ska:

 • vara i skala 1:400, eller motsvarande
 • visa nya och befintliga marklinjer
 • visa sockelhöjd eller höjd på färdigt golv på byggnaderna

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

En planritning ska:

 • vara i skala 1:100
 • visa rumsindelningen sett uppifrån
 • beskriva vad varje rum ska användas till, till exempel sovrum och kök
 • visa varje rums storlek i kvadratmeter
 • beskriva köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga
 • visa hur dörrar och fönster är placerade. Dörrbredd ska framgå tydligt.
 • visa trappor och andra nivåskillnader
 • visa hur tillgängligheten för funktionsnedsatta uppfyller gällande standard

Andra viktiga saker som kan påverka ditt byggprojekt

 • Hur tas dagvatten om hand på din fastighet?
 • Finns det misstanke om förorenad mark?
 • Är ditt projekt tillgängligt för exempelvis personer med rörelsehinder?
 • Finns det risk för översvämning?