Innan byggprojektet startar

Du måste få startbesked innan du börjar bygga

Innan byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enklare bygglovsärenden ingår startbeskedet i bygglovet.

Tekniskt samrådsmöte

Före byggstart behövs i vissa fall ett tekniskt samråd då ni går igenom förutsättningarna för ditt byggprojekt. Tid och datum beslutar du tillsammans med den byggnadsinspektör som handlägger ditt ärende. Ibland kan mötet hållas via telefon.

Det tekniska samrådet ska alltid genomföras för sådana projekt som kräver en kontrollansvarig. Som byggherre kan du också begära tekniskt samråd.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och se till att kontrollplanen följs, delta vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. En kontrollansvarig måste vara certifierad.

För enklare åtgärder kan Samhällsbyggnadsnämnden besluta att det inte krävs någon kontrollansvarig.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska visa vilka kontroller som ska göras, vilka intyg och övriga handlingar som ska redovisas, vilka anmälningar som ska göras, samt vem som utfört utstakning och kontrollmätning. Det ska också vara tydligt vem som ska utföra kontrollerna. Det är du som byggherre som är ansvarig för att en kontrollplan blir upprättad och att den sedan följs. Ifylld och underskriven kontrollplan ska lämnas in innan slutbesked kan utfärdas.

Kontrollplanen ska fastställas av Samhällsbyggnadsnämnden. Efter byggnadsarbetena är avslutade ska ifylld och underskriven kontrollplan lämnas in innan slutbesked kan utfärdas och byggnaden får tas i bruk. För enklare byggprojekt ska du lämna in förslag på kontrollplan redan i bygglovskedet, dock senast i samband med det tekniska samrådsmötet.

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig här.

Hur länge är ditt bygglov giltigt?

Åtgärden måste påbörjats inom två år och du måste ha byggt färdigt inom fem år från det att bygglovsbeslutet vann laga kraft.

Roller och ansvar

Du behöver känna till vem som har vilket ansvar när du ska bygga. Läs om vilka roller och ansvar olika personer har. På så sätt kan du säkra att rätt kunskap finns inom projektet och veta vad du som bygglovssökande har för eget ansvar.

Läs mer om roller och ansvar här.