Så bedömer vi din ansökan

Registrering av ansökan

När Trelleborgs kommun fått in din ansökan gör en bygglovsarkitekt en första granskning. Då kontrolleras om din planerade åtgärd verkligen kräver bygglov och om du har skickat med alla handlingar som krävs.

Om din ansökan inte är fullständig kontaktar vi dig så att du kan komplettera den. Det kan handla om att uppgifter saknas eller att ritningarna inte är tydliga eller av tillräckligt bra kvalitet.

Prövning av bygglov

En bygglovshandläggare utses för att pröva ditt ärende. Handläggaren prövar sedan:

  • om detaljplanen och områdesbestämmelser tillåter det du vill bygga
  • om byggnaden är lämplig för det den ska användas till
  • om byggnadens planerade form, färg och material är godtagbara i förhållande till omgivningen
  • om byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med funktionshinder
  • om en kontrollansvarig behövs för byggprojektet