Ändra utseende på byggnad

Du kan behöva bygglov för att ändra utseende på din byggnad, till exempel för att byta färg eller material på ditt hus.

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du oftast bygglov för att ändra utseende på byggnaden. Bygglov krävs om du vill göra något av följande:

  • Byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg.
  • Byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä.
  • Byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
  • Ändra, lägga till eller ta bort dörrar eller fönster.

För en- och tvåbostadshus finns möjligheten att bygglovsbefriat byta kulör, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Detta gäller under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar vare sig byggnadens eller områdets karaktär. Särskilt värdefulla byggnader, eller byggnader som ligger i ett bebyggelseområde som bedöms vara särskilt värdefullt är inte befriade från bygglovsplikt för sådana fasadändringar. För att säkerställa att du uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse bör du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du påbörjar din åtgärd.