Attefall

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra vissa åtgärder utan bygglov, populärt kallat attefallsåtgärder. Däremot måste du göra en anmälan och få startbesked.

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad  eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter.

Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. I de flesta fall krävs det en anmälan för både nybyggnad och tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • får vara högst 30 kvadratmeter
 • taknockshöjden får vara högst 4 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns, kan få placeras närmare med grannes skriftliga medgivande
 • ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad som garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Läs om komplementbyggnader som inte kräver bygglov.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter

Du får göra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Läs om vad som gäller när du bygger till på ditt bostadshus.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus. Plan– och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas.

Läs information för att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus.