Tillbyggnad till bostadshus

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

Även konstruktioner utan väggar räknas som tillbyggnader, till exempel större skärmtak eller carportar.

Oftast krävs bygglov

En tillbyggnad kräver oftast att du söker bygglov. I vissa fall räcker det med en anmälan och ett beviljat startbesked innan du påbörjar bygget. Detta gäller för så kallade attefalls-tillbyggnader. I andra fall kan du bygga utan att vare sig ansöka om bygglov eller anmäla bygget. Detta gäller om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Om det du vill bygga inte ryms inom dessa undantag behöver du söka bygglov.

I vissa fall räcker det att göra en anmälan

För en så kallad attefalls-tillbyggnad behöver du inte ansöka om bygglov, utan det räcker att göra en anmälan. Då ska följande ska vara uppfyllt:

 • Tillbyggnadens bruttoarea får vara maximalt 15,0 kvadratmeter. Ytan på tillbyggnaden får inte delas upp i flera mindre tillbyggnader.
 • Tillbyggnadens taknockhöjd får inte vara högre än huvudbyggnadens.
 • Det ska vara minst 4,5 meter till tomtgränsen, annars måste du ha skriftligt medgivande från dina grannar. För din egen skull bör detta medgivande vara skriftligt och det bör tydligt framgå vad det är som medgivits, exempelvis genom att medgivandet noteras på ritningarna. Tänk på att samtliga fastighetsägare till granntomten ska medge bygget.
 • Det ska vara minst 4,5 meter till gata, väg eller allmän mark.

När du anmäler byggande av en attefallstillbyggnad, skicka in följande handlingar:

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Situationsplan i skala 1:400 eller motsvarande
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader
 • Sektionsritning i skala 1:20
 • Konstruktionsritningar, exempelvis VA- och ventilationsritningar
 • Förslag till kontrollplan
 • Foto på befintlig byggnad eller fastighet
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning, om byggnaden stadigvarande ska värmas upp

Tänk på detta:

 • Du måste ha fått startbesked för att få börja bygga.
 • Du måste ha fått slutbesked för att få börja använda byggnaden.
 • Fastigheten får inte ligga inom område för riksintresse för kulturmiljö.

I vissa fall krävs varken bygglov eller anmälan

Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse

Om du vill bygga en liten tillbyggnad till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du varken söka om bygglov eller anmäla åtgärden. Detta förutsatt att tillbyggnaden upplevs som ett komplement till bostadshuset. När överinstanser har prövat om tillbyggnader kan räknas som en bygglovsfri ”liten” tillbyggnad, har man resonerat kring tillbyggnadens storlek i förhållande till den befintliga byggnaden.

En bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan måste placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, om du inte har medgivande från dina grannar. Om du har medgivande från grannen, är det möjligt att placera tillbyggnaden närmre gränsen än 4,5 meter. För din egen skull bör detta medgivande vara skriftligt och det bör tydligt framgå vad det är som medgivits, exempelvis genom att medgivandet noteras på ritningarna. Tänk på att samtliga fastighetsägare till granntomten ska medge bygget.

Tänk även på detta

 • Även om det inte krävs bygglov, och i vissa fall inte heller en anmälan, för att uppföra en tillbyggnad, måste tillbyggnaden uppfylla de krav i Plan och Byggförordningen (PBL) och Boverkets Byggnadsregler (BBR), som gäller. Tillbyggnaden ska exempelvis ha en lämplig utformning både i sig självt och i samverkan med omgivningen och den får inte medföra betydande olägenheter för grannarna.
 • Om du vill bygga vid hav, sjö eller vattendrag, kan du behöva söka strandskyddsdispens.
 • Om du vill bygga i närheten av allmän väg utanför detaljplanelagt område, krävs tillstånd från Länsstyrelsen, om ombyggnaden kan påverka trafiksäkerheten.

Bygglovsansökan

När din tillbyggnad inte uppfyller kraven för attefallstillbyggnad eller kraven för bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan, ska du ansöka om bygglov.

När du ansöker om bygglov, bifoga följande handlingar:

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Situationsplan i skala 1:400, eller motsvarande
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader
 • Sektionsritning i skala 1:20
 • Konstruktionsritningar, exempelvis VA- och ventilationsritningar
 • Förslag till kontrollplan
 • Foto på befintlig byggnad eller fastighet
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning, om byggnaden stadigvarande ska värmas upp