Takkupa

För takkupor räcker det ofta med en anmälan, men i vissa fall krävs bygglov.

När räcker en anmälan?

Om ett en- eller tvåbostadshus inte har takkupor får du bygga upp till två stycken utan bygglov, men en anmälan måste göras.

För att vara fria från bygglovsplikten, får takkuporna inte utgöra något ingrepp på byggnadens bärande konstruktion. De får heller inte uppföras på byggnader som i sig är särskilt värdefulla, eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Tänk på detta:

  • Kupan får maximalt omfatta halva takfallet.
  • Att bygga takkupan får inte innebära något ingrepp i eller beröra den bärande konstruktionen på huset. Om den bärande konstruktionen påverkas måste du ansöka om bygglov.
  • Fastigheten får inte ligga inom område för riksintresse för kulturmiljö eller inom område med bestämmelser om utökad lovplikt.

Innan du påbörjar bygget måste du ha blivit meddelad startbesked.

När krävs bygglov?

Om takkupan inte kan räknas in under reglerna för en anmälan ovan krävs ett bygglov.