Komplementbyggnad

Här hittar du information om vad som gäller när du ska bygga en komplementbyggnad på din tomt.

Fristående byggnader som hör till och kompletterar en huvudbyggnad, till exempel en friggebod, uthus, garage, växthus, gäststuga eller bastu räknas som komplementbyggnader.

Oftast krävs bygglov

En komplementbyggnad inom detaljplanelagt område kräver oftast att du söker bygglov, men i vissa fall räcker det med en anmälan och ett beviljat startbesked innan du påbörjar bygget. Detta gäller för så kallade attefallsbyggnader. I vissa fall kan du bygga utan att vare sig ansöka om lov eller att anmäla. Detta gäller för så kallad friggebod, eller om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Om det du vill bygga inte ryms inom dessa undantag behöver du söka bygglov.

I vissa fall räcker det att göra anmälan

Attefallsbyggnad

Om det du vill bygga är på maximalt 30 kvadratmeter kan det i vissa fall räknas som en attefallsbyggnad. En sådan får uppföras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus, förutsatt att huvudbyggnaden i sig inte är en särskilt värdefull byggnad, eller att bebyggelseområdet räknas som särskilt värdefullt. Det får finnas flera attefallsbyggnader på tomten, men dessa får sammantaget uppta maximalt 30 kvadratmeter.

En attefallsbyggnad får vara maximalt 4 meter hög upp till taknocken. Byggnaden måste dessutom placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen, om du inte har medgivande från grannen. För din egen skull bör detta medgivande vara skriftligt och det bör tydligt framgå vad det är som medgivits, exempelvis genom att medgivandet noteras på ritningarna. Tänk på att samtliga fastighetsägare till granntomten ska medge bygget.

När du anmäler byggande av attefallsbyggnad, skicka in följande handlingar:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Situationsplan i skala 1:400 eller motsvarande
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader
 • Sektionsritning i skala 1:20
 • Konstruktionsritningar, exempelvis VA- och ventilationsritningar
 • Förslag till kontrollplan

Innan du påbörjar bygget måste du ha blivit meddelad startbesked. För att börja använda byggnaden måste du ha blivit meddelad slutbesked.

I vissa fall krävs varken bygglov eller anmälan

Friggebod

Om det du vill bygga är mindre än 15,0 kvadratmeter kan det räknas som en friggebod. En sådan byggnad får uppföras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus, förutsatt att huvudbyggnaden i sig inte är en särskilt värdefull byggnad, eller att bebyggelseområdet räknas som särskilt värdefullt. Det får finnas flera friggebodar på tomten, men dessa får sammantaget uppta maximalt 15 kvadratmeter.

Högsta höjd upp till friggebodens taknock får inte vara mer än 3 meter och byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om du inte har medgivande från grannen. För din egen skull bör detta medgivande vara skriftligt och det bör tydligt framgå vad det är som medgivits, exempelvis genom att medgivandet noteras på ritningarna. Tänk på att samtliga fastighetsägare till granntomten ska medge bygget.

Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse

Om du vill bygga en komplementbyggnad till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse, behöver du varken ansöka om bygglov eller anmäla åtgärden. Detta förutsatt att komplementbyggnaden inte dominerar över bostadshuset samt att den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Om du har medgivande från grannen, är det möjligt att placera komplementbyggnaden närmre gränsen än 4,5 meter. För din egen skull bör grannens medgivande vara skriftligt och det bör tydligt framgå vad det är som medgivits, exempelvis genom att medgivandet noteras på ritningarna. Tänk på att samtliga fastighetsägare till granntomten ska medge bygget.

Tänk även på detta

Även om det inte krävs bygglov, och i vissa fall inte heller en anmälan, för att uppföra en komplementbyggnad, måste byggnaden uppfylla de krav i Plan och Bygglagen (PBL) och Boverkets Byggnadsregler (BBR), som gäller. Byggnaden ska exempelvis ha en lämplig utformning både i sig självt och i samverkan med omgivningen och den får inte medföra betydande olägenheter för grannarna.

Om du vill bygga vid hav, sjö eller vattendrag, kan du behöva söka strandskyddsdispens.

Strandskydd

Om du vill bygga i närheten av allmän väg utanför detaljplanelagt område, krävs tillstånd från Trafikverket, om ombyggnaden kan påverka trafiksäkerheten.

Trafikverket

Bygglovsansökan

När din komplementbyggnad inte uppfyller kraven för attefall eller friggebod eller om fastigheten ligger utanför deltaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse, ska du ansöka om bygglov.

När du ansöker om bygglov, bifoga följande handlingar:

Du hittar länk till ansökan, samt exempel på ritningar och annan information i listan längre ner på sidan.

 • Fullständigt ifylld ansökan
 • Situationsplan i skala 1:400 eller motsvarande
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader
 • Sektionsritning i skala 1:20
 • Konstruktionsritningar, exempelvis VA- och ventilationsritningar
 • Förslag till kontrollplan