Entledigande

Du som god man eller förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad från ditt uppdrag.

Begäran om entledigande skall ske skriftligen och postas eller skickas med e-post till överförmyndarenheten. I din begäran beskriver du varför du vill entledigas samt om det är något särskilt som du tycker att vi skall tänka på, t.ex. avseende förordnandet av en ny god man eller förvaltare. Ange huvudmannens kontaktuppgifter samt uppgifter om aktuellt hälsotillstånd. Detta för att bytet skall få så smidigt som möjligt och för att vi skall kunna hitta en för uppdragets art passande ny god man eller förvaltare.

Observera att ditt uppdrag fortlöper tills ny god man/förvaltare utses via beslut.

Om vi anser att behovet av god man/förvaltare kvarstår när du begär dig entledigad, börjar vi leta efter en ny god man eller förvaltare. Denne kommer att få dina kontaktuppgifter för möjlighet till upplysningar samt för att bestämma tid för ett möte med huvudmannen. Överförmyndarenheten kan fatta beslut om byte först när den tilltänkte gode mannen/förvaltaren åtagit sig uppdraget och då huvudmannen samtyckt (alternativt när anhörig getts möjlighet att yttra sig). Du kommer att få ett beslut i vilket datum för uppdragets avslut står.