Om huvudmannen flyttar

Om huvudmannen flyttar till annan kommun är det viktigt att du utan fördröjning meddelar överförmyndarenheten detta.

Det är överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsyn över ditt uppdrag som god man/förvaltare. Vid en överflyttning till annan kommun kvarstår ditt uppdrag och det är upp till dig om du vill begära dig entledigad eller inte. I det fall du önskar entledigas skickar du in din begäran till den kommun dit huvudmannen flyttat. All fortsatt korrespondens avseende uppdraget sker till den nya kommunen.

Om din huvudman flyttar till ett annat boende eller en annan adress inom kommunen bör du självklart också uppmärksamma överförmyndarenheten om detta.