Om huvudmannen avlider

Om din huvudman avlider upphör uppdraget med omedelbar verkan. Detta innebär att du som tidigare god man/förvaltare inte längre får företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som t.ex. betala räkningar eller ta ut pengar för arvode.

Du behöver i så fall erhålla en fullmakt från dödsbodelägarna och på så sätt bli befullmäktigad.

Efter dödsfallet skall du överlämna samtliga tillgångar tillhörande huvudmannen, dvs. egendom som du eventuellt har hos dig, till dödsboet (om ej förekommande till boutredningsenhet). Inom 1 månad skall du inlämna sluträkning och redogörelse till överförmyndarenheten, som granskar och eventuellt arvoderar uppdraget.

När överförmyndarenheten granskat slutredovisningen översänds denne tillsammans med tidigare redovisningshandlingar till behörig dödsbodelägare. När dödsbodelägaren mottagit handlingarna börjar en så kallad preskriptionstid att löpa. Detta innebär att dödsboet har tre år på sig att ”väcka talan” om eventuell skadeståndsskyldighet för skada som du uppsåtligen eller genom vårdslöshet åsamkat huvudmannen. Treårsfristen räknas från dagen då behörig företrädare för dödsboet mottog nämnda redovisningshandlingar, och väcks inte talan inom denna tid är den gode mannen eller förvaltaren fri från ansvar för eventuella skador som denne vållat. Tidsfristen gäller inte om det begåtts något brott.

Under de tre åren är du skyldig att hålla sparade räkenskaper och övriga handlingar tillgängliga för dödsboets granskning. Detta innebär att du ska vara beredd på att möjliggöra för dödsboet att titta på verifikationer mm. som du fått återsänt från överförmyndarenheten efter granskning av slutredovisningen. Du behåller under tiden samtliga handlingar i din ägo. Efter treårsfristen skall du däremot överlämna räkenskaperna och övriga handlingar till dödsboet.