Nytt uppdrag

När ett nytt uppdrag startar är det en del saker som ska göras och en del saker som man bör tänka på.

Förteckning

Det första som du ska lämna in till överförmyndarenheten när ett nytt uppdrag startar är en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Förteckningen skall inges till överförmyndarenheten inom 1 månad från förordnandedagen. Du ska därefter årligen inlämna en årsräkning som redovisar vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår samt en redogörelse där du sammanställer vad du som god man eller förvaltare gjort under året.

Anhöriga

Försök att ta reda på vilka som är huvudmannens närmast anhöriga och anteckna deras namn, adress, telefonnummer och andra eventuella kontaktuppgifter på en särskild lista. Skulle det vara så att du inte kan fråga huvudmannen själv kan du till exempel fråga vårdpersonal eller grannar. Lämna gärna informationen även till oss på överförmyndarenheten.

Bank

För att få grepp om huvudmannens ekonomi bör du snarast möjligt undersöka var huvudmannen har sina tillgångar placerade. Glöm inte att påminna banken eller bankerna att huvudmannens konton skall vara överförmyndarspärrade, alla utom det konto som du behöver ha tillgång till för din löpande förvaltning. Tänk på att det inte är tillåtet att använda huvudmannens bankkort och internetdosa. De är personliga och du kan i stället ansöka om egna.

Bankfack

Har huvudmannen ett bankfack skall du fråga huvudmannen om du får undersöka vad som finns där. Du ska då göra en inventering av bankfacket tillsammans med en banktjänsteman och förteckna innehållet. Ligger det kontanter i bankfacket bör du sätta in dem på huvudmannens bankkonto (vilket kräver huvudmannens samtycke). Skulle det ligga ett testamente i bankfacket skall du inte öppna det om det är förseglat.

Värdepapper

Utöver bankkonton kan det finnas andra tillgångar såsom fonder, aktier, försäkringar m.m. En huvudman kan exempelvis ha sina bankkonton i Swedbank, fonder i Handelsbanken , aktier på ett VP-konto och en kapitalförsäkring i Skandia. Var noga med att undersöka var samtliga tillgångar finns.

Fastigheter

Kontrollera via fastighetsregistret på lantmäteriet eller via Skatteverket om huvudmannen äger någon fastighet. Uppgift om senaste taxeringsvärde kan du få hos Skatteverket.

Skulder

Förutom att kontrollera med banker och andra kreditinstitut om huvudmannen har några skulder, kan det ibland finnas skäl att även göra en kontroll hos kronofogdemyndigheten. Kontrollera förslagsvis om det redovisas några räntekostnader i huvudmannens deklaration. Du kan då se där till vilka kreditgivare de betalas in.

Andra tillgångar

Finns det andra värdefulla tillgångar (till exempel en bil eller en båt) skall de tas med i förteckningen enligt ovan. Du behöver dock inte värdera dem, utan bara ange att de finns.

Fullmakter

Skulle du få reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon som avser egendomsförvaltning, bör du hjälpa huvudmannen att återkalla fullmakten. Är detta inte möjligt på grund av huvudmannens hälsotillstånd, bör du flytta tillgångarna till en annan bank. Går huvudmannen inte med på detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker), ska du omedelbart kontakta överförmyndarenheten.

Budget

När du tillträder ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du behöva kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för hjälp.

Hemförsäkring

Kontrollera om huvudmannen har en hemförsäkring. Finns det inte någon försäkring bör du ta ställning till om en sådan behövs.

Post

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som särskild postadress för din huvudman. Särskild postadress anmäls till Skatteverket. Se vidare information under rubriken Huvudmannens post.

Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten

Du skall se till att huvudmannen får de bidrag som han kan vara berättigad till att få. Börja med att kontrollera om det finns möjlighet att få bostadsbidrag och eller bostadstillägg.

Kommunen

Ta ställning till om du behöver göra några ansökningar för din huvudman enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kronofogden

Ta ställning till om det kan vara aktuellt att ansöka om skuldsanering för din huvudman. Börja med att kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

Hyresvärd

Bor din huvudman i en hyreslägenhet skall du meddela hyresvärden att du blivit god man. Bor din huvudman i en bostadsrätt meddelar du bostadsrättsföreningens styrelse.

Vårdpersonal

Bor din huvudman på ett boende där det finns vårdpersonal eller liknande, bör du ta initiativ till ett möte så att du och personalen kan presentera er för varandra och diskutera praktiska frågor rörande till exempel huvudmannens kostnader för det löpande uppehället.

Samtycke till rättshandlingar/åtgärder

Vid godmanskap skall i princip alla åtgärder du vidtar ske med samtycke av huvudmannen enligt Föräldrabalken 11 kap. 5 § och 12 kap. 7 §. För åtgärder som du vidtar i den dagliga hushållningen utgår man från att huvudmannen har samtyckt till åtgärden, om inte huvudmannen uttryckligen har sagt något annat. Övriga åtgärder eller rättshandlingar, till exempel inköp av olika slag, uttag från spärrade konton eller diverse ansökningar, kräver huvudmannens samtycke. Du skall alltså i efterhand kunna visa att sådant samtycke finns. Huvudmannen kan lämna ett generellt samtycke till åtgärder som vidtas utanför den dagliga hushållningen eller godkänna dem i efterhand. Ett sådant generellt samtycke bör dokumenteras skriftligen. För vissa åtgärder skall, förutom huvudmannens, överförmyndarenhetens samtycke inhämtas. Detta gäller till exempel vid köp och försäljning av fastighet. Mer information finns under rubriken Samtycke och tillstånd.

Överförmyndarenheten utövar kontroll

Överförmyndarenheten är i första hand en kontroll- och tillsynsmyndighet. Nämndens råd är därför generella och tar aldrig över den gode mannens eller förvaltarens beslut.