Samtycke och tillstånd

När en god man eller förvaltare vidtar vissa åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke.

Huvudmannens samtycke

Du som god man behöver huvudmannens samtycke för att kunna genomföra åtgärder som du gör för huvudmannens räkning. Undantag är dock om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas eller då det gäller rättshandlingar som sker för den dagliga hushållningen. Med det senare menas t.ex. betalning av hyra, telefon eller liknande. För att avgöra om huvudmannens förmåga till att ge samtycke är lämpligt eller inte, kan ett läkarintyg krävas. Om du som god man inte har huvudmannens samtycke kan det som du gör för huvudmannens räkning komma att betraktas som ogiltigt och du kan bli skadeståndsskyldig.

Överförmyndarenhetens samtycke

I vissa fall krävs överförmyndarenhetens samtycke och framförallt när du som god man, förvaltare eller förmyndare vill göra följande åtgärder:

  • Uttag från eller avslut av överförmyndarspärrat konto.
  • Placering av huvudmannens pengar i aktier, fonder, försäkringar eller andra värdepapper.
  • Utlåning av huvudmannens tillgångar.
  • Köp, byte, försäljning, pantsättning och inteckning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Arvskifte, bodelning, ingående av avtal om sammanlevande i oskiftat dödsbo.
  • Upptagande av lån.

Gåvor

Som god man eller förvaltare har du inte rätt att skänka bort huvudmannens tillgångar. Gåvoförbud råder. Gåvoförbudet gäller all huvudmannens egendom, inte bara pengar.

Vid godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Han eller hon kan därför – förutsatt att han eller hon förstår innebörden av gåvan – lämna en gåva. Gåvoförbudet gäller med andra ord enbart den gode mannen.

Vid förvaltarskap saknar huvudmannen rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan därför inte skänka bort sina tillgångar (inte ens med förvaltarens samtycke).

Det är klart olämpligt att man som god man tar emot en gåva från huvudmannen. Skulle huvudmannen stå på sig och verkligen vilja genomföra gåvan, måste en ny god man (enligt Föräldrabalken 11 kap. 2 §) förordnas. Det är alltså inte tillåtet att ta emot pengar eller något annat från huvudmannen om det inte finns ytterligare en god man förordnad.